RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Gadżety ah gadżety :)’

Orange bon

10 mar

Dostałam wczoraj list od Orange. Patrzęna ta koperte, no na bank pusta ! Ale po jaką cholerę wysłali mi pustą koperte?? Rozkminiam , dooobra otwieram a tam BON SODEXO NA 50 zł !!! WOW!!

12833312_10206826274548791_33520104_n

 
 

Ekspress Kasa i FerratumBank

29 lut

Kolejna świetna akcja na Facebook-u . Ekspress Kasa razem z Ferratum Bank inicjuje  kolejną akcję MAM PLAN.
Jeśli chcecie od Nich  dostać plany lekcji dla siebie, swoich pociech, dzieciaków w szkołach i przedszkolach – zgłaszajcie się do wiadomości na facebooku podając liczbę planów. Wszystko oczywiście jest całkowicie za darmo .

Ja już dostałam :)) 12782556_10206759306474631_20354931_n

 

Aby dostać plany lekcji wejdz na stronę <tutaj> i napisz w prywatnej wiadomości :) 

 
 

Fundacja Ewy Błaszczyk A KOGO ?

27 lut

W zeszłym tygodniu pisałam do Fundacji Ewy Błaszczyk A Kogo? 

12736189_10206746358710945_1629906448_n 12736224_10206746358630943_1890812980_n

Dostałam ulotkę z autografem Pani Ewy i smyczkę. 

Zachęcam do zapoznania się z informacjami o fundacji i wsparcie szczytnego celu fundacji i kliniki budzik .

FUNDACJA „AKOGO?” została założona w 2002 roku przez Ewę Błaszczyk-Janczarską oraz ks. Wojtka Drozdowicza (twórcę programu „Ziarno” w TVP, obecnie proboszcza Pokamedulskiego Kościoła przy UKSW w Lesie Bielańskim).

Celem Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce. Fundacja wybudowała pierwszą w Polsce klinikę-wzorzec (na 15 łóżek) przy oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka – Centralnym Szpitalu Dziecięcym w Polsce, gdzie te najcięższe przypadki trafiają.

W klinice pacjent jest leczony i rehabilitowany nawet do 15 miesięcy po wypadku, według indywidualnego programu, który ustalają wspólnie lekarze, rehabilitanci i rodzice.

Spiączka to poważny problem społeczny, który dotyka nie tylko chore dzieci, ale całe ich rodziny, ludzie czują się osamotnieni, chowają się bezradnie po domach, często dochodzi do tragedii. Nie jesteśmy nastawieni na pomoc indywidualną – bo takie fundacje już istnieją.

Naszym celem jest stworzenie rozwiązań systemowych dla dzieci po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej, drogiej hospitalizacji i neurorehabilitacji. Od początku naszego istnienia wspieraliśmy Oddział rehabilitacji neurologicznej Centrum Zdrowia Dziecka, przy którym powstała Klinika.

Projekt Kliniki „BUDZIK”, wymagał stworzenia od podstaw procedur prawno – organizacyjnych i wzorca medyczno – rehabilitacyjnego.

Projekt budynku Kliniki „BUDZIK” opracował charytatywnie zespół projektantów reprezentowany przez architektów Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego.

Fundacja „AKOGO?” działa na różnych płaszczyznach. Pomagamy rodzicom zdobyć informacje w zakresie schorzeń neurologicznych, skomunikować się z fachowcami, autorytetami medycznymi, rehabilitantami i psychologami.

Prowadzimy działalność społeczno-edukacyjną, popularyzując wiedzę, sygnalizując skalę problemu, a także propagujemy nowe rozwiązania medyczne i rehabilitacyjne oraz walczymy o nowe procedury medyczne. Staramy się jednoczyć różne środowiska, firmy i ludzi, którzy zwykle ze sobą konkurują, ale dla spełnienia tego celu łączą się ze sobą. Działając razem, w jednej sprawie, chcemy zamanifestować naszą postawę, opowiadającą się po stronie cywilizacji życia, a nie śmierci.

Statut Fundacji - do pobrania

Klinikę „BUDZIK” dedykujemy
Janowi Pawłowi II.
Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w naszych planach i poczynaniach.

W latach 2009 do 2012 dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia prowadziliśmy program psychologiczny – “Program wsparcia i szkolenia oraz doszkalania nieprofesjonalistów zajmujących się udzielaniem pomocy mającej na celu poprawę funkcjonowania dzieci po urazach mózgu oraz z upośledzeniem umysłowym”.
Uruchomiliśmy specjalną linię wsparcia psychologiczno-informacyjnego, dla opiekunów osób w śpiączce, z terenu całej Polski.

Stworzyliśmy od podstaw w naszym kraju (wraz z Ministerstwem Zdrowia), program medyczno – neurorehabilitacyjny dla pacjenta w śpiączce. W kwietniu 2011r.otrzymaliśmy rekomendację Prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych , w sprawie zakwalifikowaina świadczenia opieki zdrowotnej – „Program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B”, jako świadczenia gwarantowanego.

W dniu 20 czerwca 2012 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzający do wykazu świadczeń gwarantowanych, świadczenie o nazwie: ”Wybudzanie dzieci ze śpiączki w Fazie B”. W rozporządzeniu zawarty jest zakres procedur realizowanych w ramach świadczenia, warunki jakie powinni spełniać świadczeniodawcy, kryteria kwalifikowania pacjentów do programu oraz kryteria wyłączenia z programu.
Program medyczny zawarty w rozporządzeniu, stworzony wspólnie przez Fundację „Akogo?” i Ministerstwo Zdrowia, jest podstawą funkcjonowania Kliniki „Budzik”.

7 grudnia 2012 roku odbyło się oficjalne i uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce kliniki „Budzik”, przyjęcie pierwszych pacjentów miało miejsce w lipcu 2013 roku.

źródło 
http://www.akogo.pl/o-fundacji-akogo

 

Puzzle od OTOP

25 lut

Przepiękne puzzle w prezencie od OTOP 

12721782_10206730757480924_1474530765_n

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Nasze działania wspiera rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy. Jesteśmy polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

12767714_10206730757720930_427250707_n

OTOP jest jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce. Wierzymy, że ptaki wzbogacają nasze życie i są oznaką zdrowego środowiska. Prowadzimy działania zmierzające do ochrony ptaków, a przez to do ochrony całej przyrody. W celu zwiększenia skuteczności naszego działania, skupiamy się na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach.

W ramach światowej federacji organizacji chroniących ptaki, BirdLife International, współpracujemy z wieloma osobami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu zwiększenia efektywności działania zbieramy fundusze na realizację nowych projektów ochrony przyrody. Zachęcamy do aktywnego wspierania Towarzystwa (naszej misji i celów) poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego.

Nie sprzeciwiamy się rozwojowi gospodarczemu, lecz wierzymy, że ten rozwój musi być zrównoważony i osiągnięty poprzez mądre gospodarowanie zasobami naturalnymi. Preferujemy osiąganie celów poprzez dyskusję i kompromis, ale jeżeli zaistnieje konieczność, to jesteśmy w pełni gotowi do konfrontacji z przeciwnikami – bez względu na to, jak bardzo są potężni.

 

 

źródło : www.otop.org.pl

 
 

Carlsberg, Skyn etc…

25 lut

Może i nie wiele ale chociaż trochę oko cieszy :)

Opaski z barwami Carlsberg  Strefa Kibica :)

12784491_10206730756960911_260928999_n 12782321_10206730757040913_786554611_n

 

Prezerwatywy Unimil  Skyn 

12769606_10206730758200942_1648635653_n

 

POLIIZOPREN KONTRA LATEKS

Prezerwatywy SKYN wykonane są w technologii SKYNFEEL™ – zaawansowanego technologicznie materiału nie lateksowego.

Dlaczego jest to tak wielką zaletą? Po pierwsze, prezerwatywy SKYN zapewniają o wiele bardziej naturalne doznania niż prezerwatywy lateksowe, z którymi zapewne się już spotkaliście – co oznacza że uprawianie seksu w prezerwatywie SKYN jest o wiele wygodniejsze i naprawdę pozwala poczuć wszystko. 
Ponadto osoby uczulone lub z nadwrażliwością na lateks mogą używać prezerwatyw SKYN bez ryzyka, że wystąpią u nich skórne odczyny alergiczne, takie jak uczulenie na lateks (typ I) czy ogólne podrażnienie skóry.

Prezerwatywy SKYN są produkowane w wydzielonej fabryce, więc ryzyko pojawienia się w nich domieszki lateksu kauczuku naturalnego zostało wyeliminowane. 

 

można zamówić  >TUTAJ<

 
 

Drukarnia Druk24

22 lut

Serdecznie dziękuję drukarni DRUK24 za piękne gadżety :)))

 • Kalendarz dzielony na 2016
 • Notes w twardej okładce
 • 2 metalowe długopisy 

12782281_10206712461783543_1599479816_n

 

Kilka słów o firmie :

Centrum Dobrego Druku 24h

jest wła­sno­ścią G&G Stu­dio Sp. z o. o., fir­my za­ło­żo­nej w 1994 r. (to już 20 lat!) Po­sia­da­my trzy od­dzia­ły zaj­mu­ją­ce się pro­fe­sjo­nal­nym ko­pio­wa­niem, dru­kiem cy­fro­wym, dru­kiem wiel­ko­for­ma­to­wym, a tak­że zło­żo­ny­mi pra­ca­mi wy­koń­cze­nio­wy­mi. Na­sza re­kla­ma jest do­brze zna­na i ko­ja­rzo­na przez spo­rą rze­szę Klien­tów, a na­sze po­ma­rań­czo­we sa­mo­cho­dy sta­ły się wi­docz­nym ak­cen­tem war­szaw­skich ulic.

Obec­nie za­trud­nia­my po­nad 100 wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków i licz­ba ta nie­ustan­nie ro­śnie. Do­świad­cze­nie w bran­ży i szcze­gól­na dba­łość o speł­nie­nie ocze­ki­wań Klien­ta są gwa­ran­tem naj­wyż­szej ja­ko­ści ofe­ro­wa­nych przez nas usług.

W chwi­li obec­nej pro­po­nu­je­my na­szym klien­tom na­stę­pu­ją­ce usłu­gi:

 • wy­so­ko­na­kła­do­we cy­fro­we dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie do A0+ ko­lor
 • wy­so­ko­na­kła­do­we ska­no­wa­nie do A0+ ko­lor (OCR), ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­tów
 • iden­ty­fi­ka­to­ry, per­so­na­li­za­cja, ko­dy kre­sko­we, opra­wa do­ku­men­tów, pra­ce wy­koń­cze­nio­we tj. bi­go­wa­nie, 
  skła­da­nie, per­fo­ra­cja, zszy­wa­nie, dziur­ko­wa­nie, bin­do­wa­nie, opra­wy kle­jo­ne
 • kom­plek­so­wa po­moc w ob­słu­dze kon­fe­ren­cji, szko­leń i tar­gów
 • wiel­ko­for­ma­to­wy druk UV i so­lven­to­wy (do sze­ro­ko­ści 520 cm), czy­li bil­l­bo­ar­dy, ban­ne­ry, fo­to­ta­pe­ty, siat­ki, 
  plan­sze re­kla­mo­we i druk na każ­dej po­wierzch­ni do gru­bo­ści 10 cm.
 • la­mi­no­wa­nie i na­kle­ja­nie wy­dru­ków na róż­ne podło­ża
 • re­kla­ma na po­jaz­dach, przy­go­to­wa­nie kon­struk­cji do re­klam wraz z mon­ta­żem

Na­sze moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­ne:

 • 50 000 dru­ków A3+ na go­dzi­nę
 • Wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel do­stęp­ny 24h
 • Tran­sport i mon­taż – ca­ła Eu­ro­pa.
 • Naj­szyb­szy druk cy­fro­wy.druk24.pl

 

 

Źródło : www.druk24.pl

 

Gadżety za przedłużenie umowy :)

20 lut

Pisałam ostatnio do Orange milutkiego maila z prośbą o gadżety… Dostałam odpowiedź, że gadżety są tylko dla klientów Orange przedłużających umowę ..

Heh tak się złożyło że nie cały miesiąc wcześniej przedłużyłam dwa abonamenty i tv z neostradą o czym nie omieszkałam Pani poinformować :))

Przyszła  całkiem pokaźna paczuszka :D

12767294_10206702253688347_1320848615_n

 

5 długopisów

 

12767570_10206702253568344_1191719558_n

4 zakładki do książek ze szkłem powiększajacym 

12735935_10206702253488342_841204805_n

 

2 branzoletki odblaskowe 

12767738_10206702253048331_580985382_n

5 magnesów Serce  i 3 Rozum

12421285_10206702253088332_1621217960_n

 

breloczek Rozum

12767504_10206702253328338_541607664_n

 

znaczek orange

12735656_10206702253128333_1883692856_n

3 smyczki 

12498409_10206702253008330_1287363328_n

8 długopisów z latarką

12325088_10206702252688322_308361130_n

4 magnesy imobilnego punktu orange

12767571_10206702252368314_952138248_n

Całkiem miła paczuszka pokaźnie zasiliła kolekcjęv gadżetów :)P

 
 

WOŚP czyli Coś co łączy i dzieli całą Polskę..

19 lut

Od 15 lat jestem wolontariuszem WOŚP i się tego nie wstydzę.

W tzw międzyczasie był też POKOJOWY PATROL :)

Nie obchodzi mnie czy ktoś jest za czy przeciw, obchodzi mnie jedynie żeby jedni nie krytykowali drugich. 

Wyznaję zasadę NIE CHCESZ POMÓC? NIE POMAGAJ ALE I NIE PRZESZKADZAJ!

Jeżeli chociaż 10% z tego co uzbiera Fundacja trafi tam gdzie trafić powinno to już jest dla Jurka 1:0 w konkurencji z NFZ…

A z fundacji dziś prezenty :)

12736006_10206695348075711_159163464_n (1)

12722017_10206663267553718_1623834487_n

JUREK ! SIEMA!!!

 

 
 

Niespodziewana przesyłka :)

19 lut

Jakoś około 2 tygodnie temu nudziło mi się  troszkę w pracy więc wysyłałam maile do różnych firm…

95% bez odzewu zupełnie… jakieś 2 % odpisało że oczywiście wyśle , reszta nie prowadzi wysyłki ..

Dziś „napadł” mnie listonosz z paczką.. Pudełeczko sporych rozmiarów ..

Paczka z Czech …

12722009_10206693480149014_1421029173_n

A w niej WOW!!!

2 dlugopisy z czego jeden metalowy , bardzo ładny

dwa piękne kalendarzyki z twardą okładką

piłeczka do golfa ( chyba trzeba kij dokupić i zacząć grać .. albo koty będą miały nową zabawkę :P

12736103_10206693480749029_431972869_n 12754933_10206693480629026_2010725023_o

i KUBEK TERMICZNY !!!

Dziękuję firmo z CZECH!!! Dawno przesyłka nie ucieszyła mnie tak jak ta dzis :)

 
 

GIFTSHOW

17 lut

Nie wiem skąd , nie wiem czemu ale prezent bardzo miły. 

Dziś w skrzynce jedna duża koperta a w niej :

* Koszulka damska – BARDZO FAJNA

*Torba eko 

* Zawieszka odblask z numerem straży miejskiej :)

12735637_10206680917234949_496317557_n12746194_10206680929835264_224438891_n12746600_10206680929915266_1387661978_n